تجهیزات پرتو و تابش

آشکارساز یدور سزیم CsI-Tl سایز 40mm x 40mm آشکارساز یدور سزیم CsI-Tl سایز 40mm x 40mm

آشکارساز یدور سزیم CsI-Tl سایز 40mm x 40mm

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکارساز یدور سزیم CsI-Tl سایز 63mm x 63mm آشکارساز یدور سزیم CsI-Tl سایز 63mm x 63mm

آشکارساز یدور سزیم CsI-Tl سایز 63mm x 63mm

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
آشکارساز یودور سدیم NaI-Tl سایز 40mm x 40mm آشکارساز یودور سدیم NaI-Tl سایز 40mm x 40mm

آشکارساز یودور سدیم NaI-Tl سایز 40mm x 40mm

مدل

: GD 2317
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتگاما پروب
اتاقک یونش اتاقک یونش

اتاقک یونش

مدل

: NT-342
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتاتاقک یونش
پروب آلودگی سنج پروب آلودگی سنج

پروب آلودگی سنج

مدل

: GXP 7015
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتدزیمتر محیطی
دتکتور گاما و ایکس بهمراه نرم افزار لاگر کاربرد رومیزی DESKTOP GAMMA RAY SPECTROMETER دتکتور گاما و ایکس بهمراه نرم افزار لاگر کاربرد رومیزی DESKTOP GAMMA RAY SPECTROMETER

دتکتور گاما و ایکس بهمراه نرم افزار لاگر کاربرد رومیزی DESKTOP GAMMA RAY SPECTROMETER

مدل

: DGRS2010
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتآشکارساز گاما
درگاه و کشنده خطی درگاه و کشنده خطی

درگاه و کشنده خطی

مدل

: LGS 2696
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتآنالیزگر و تحلیلگرهای پرتو
دزیمتر جیبی دزیمتر جیبی

دزیمتر جیبی

مدل

: NT-302
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتتشعشع سنج
دزیمتر سقفی دزیمتر سقفی

دزیمتر سقفی

مدل

: PDM04
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتدزیمتر گاما و ایکس
دزیمتر محیطی دزیمتر محیطی

دزیمتر محیطی

مدل

: NT-IPC
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پرتو و تابشآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور پرتو و ذراتتشعشع سنج