لیزر دیودی و نیمه رسانا

مجموعه لیزر دیودی 808nm پانصد میلی وات - توان ثابت مجموعه لیزر دیودی 808nm پانصد میلی وات - توان ثابت

مجموعه لیزر دیودی 808nm پانصد میلی وات - توان ثابت

مدل

: LDB-301-808-500
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 808nm یک وات مجموعه لیزر دیودی 808nm یک وات

مجموعه لیزر دیودی 808nm یک وات

مدل

: LDB-204-808-1000
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 850nm دویست میلی وات مجموعه لیزر دیودی 850nm دویست میلی وات

مجموعه لیزر دیودی 850nm دویست میلی وات

مدل

: LDB-205-850-200
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 850nm دویست میلی وات - توان ثابت مجموعه لیزر دیودی 850nm دویست میلی وات - توان ثابت

مجموعه لیزر دیودی 850nm دویست میلی وات - توان ثابت

مدل

: LDB-301-850-200
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 940nm پانصد میلی وات مجموعه لیزر دیودی 940nm پانصد میلی وات

مجموعه لیزر دیودی 940nm پانصد میلی وات

مدل

: LDB-204-940-500
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 940nm پانصد میلی وات - توان ثابت مجموعه لیزر دیودی 940nm پانصد میلی وات - توان ثابت

مجموعه لیزر دیودی 940nm پانصد میلی وات - توان ثابت

مدل

: LDB-301-940-500
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 940nm دو وات مجموعه لیزر دیودی 940nm دو وات

مجموعه لیزر دیودی 940nm دو وات

مدل

: LDB-205-940-2000
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 980nm پانصد میلی وات مجموعه لیزر دیودی 980nm پانصد میلی وات

مجموعه لیزر دیودی 980nm پانصد میلی وات

مدل

: LDB-204-980-500
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 980nm پانصد میلی وات - توان ثابت مجموعه لیزر دیودی 980nm پانصد میلی وات - توان ثابت

مجموعه لیزر دیودی 980nm پانصد میلی وات - توان ثابت

مدل

: LDB-301-980-500
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 980nm پنجاه میلی وات مجموعه لیزر دیودی 980nm پنجاه میلی وات

مجموعه لیزر دیودی 980nm پنجاه میلی وات

مدل

: LDB-205-980-50
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی