لیزر دیودی و نیمه رسانا

مجموعه لیزر دیودی 520nm پانصد میلی وات - توان ثابت مجموعه لیزر دیودی 520nm پانصد میلی وات - توان ثابت

مجموعه لیزر دیودی 520nm پانصد میلی وات - توان ثابت

مدل

: LDB-301-520-500
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 520nm بیست میلی وات مجموعه لیزر دیودی 520nm بیست میلی وات

مجموعه لیزر دیودی 520nm بیست میلی وات

مدل

: LDB-205-520-20
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 638nm چهارصد میلی وات مجموعه لیزر دیودی 638nm چهارصد میلی وات

مجموعه لیزر دیودی 638nm چهارصد میلی وات

مدل

: LDB-205-638-400
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 638nm چهارصد میلی وات - توان ثابت مجموعه لیزر دیودی 638nm چهارصد میلی وات - توان ثابت

مجموعه لیزر دیودی 638nm چهارصد میلی وات - توان ثابت

مدل

: LDB-301-638-400
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 638nm صد میلی وات مجموعه لیزر دیودی 638nm صد میلی وات

مجموعه لیزر دیودی 638nm صد میلی وات

مدل

: LDB-205-638-100
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 660nm پنجاه میلی وات مجموعه لیزر دیودی 660nm پنجاه میلی وات

مجموعه لیزر دیودی 660nm پنجاه میلی وات

مدل

: LDB-205-660-50
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 660nm پنجاه میلی وات - توان ثابت مجموعه لیزر دیودی 660nm پنجاه میلی وات - توان ثابت

مجموعه لیزر دیودی 660nm پنجاه میلی وات - توان ثابت

مدل

: LDB-301-660-50
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 780nm پنجاه میلی وات مجموعه لیزر دیودی 780nm پنجاه میلی وات

مجموعه لیزر دیودی 780nm پنجاه میلی وات

مدل

: LDB-205-780-50
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 780nm پنجاه میلی وات - توان ثابت مجموعه لیزر دیودی 780nm پنجاه میلی وات - توان ثابت

مجموعه لیزر دیودی 780nm پنجاه میلی وات - توان ثابت

مدل

: LDB-301-780-50
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 808nm پانصد میلی وات مجموعه لیزر دیودی 808nm پانصد میلی وات

مجموعه لیزر دیودی 808nm پانصد میلی وات

مدل

: LDB-205-808-500
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی