لیزر دیودی و نیمه رسانا

مجموعه لیزر دیود پمپ هارمونیک دوم 532nm بیست میلی وات مجموعه لیزر دیود پمپ هارمونیک دوم 532nm بیست میلی وات

مجموعه لیزر دیود پمپ هارمونیک دوم 532nm بیست میلی وات

مدل

: LDB-205-532-20
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیود پمپ هارمونیک دوم 532nm بیست میلی وات - توان ثابت مجموعه لیزر دیود پمپ هارمونیک دوم 532nm بیست میلی وات - توان ثابت

مجموعه لیزر دیود پمپ هارمونیک دوم 532nm بیست میلی وات - توان ثابت

مدل

: LDB-301-532-20
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 1055nm پانصد میلی وات مجموعه لیزر دیودی 1055nm پانصد میلی وات

مجموعه لیزر دیودی 1055nm پانصد میلی وات

مدل

: LDB-204-1055-500
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 1055nm پانصد میلی وات - توان ثابت مجموعه لیزر دیودی 1055nm پانصد میلی وات - توان ثابت

مجموعه لیزر دیودی 1055nm پانصد میلی وات - توان ثابت

مدل

: LDB-301-1055-500
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 1470nm یک وات مجموعه لیزر دیودی 1470nm یک وات

مجموعه لیزر دیودی 1470nm یک وات

مدل

: LDB-204-1470-1000
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 405nm پنجاه میلی وات مجموعه لیزر دیودی 405nm پنجاه میلی وات

مجموعه لیزر دیودی 405nm پنجاه میلی وات

مدل

: LDB-205-405-50
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 405nm پنجاه میلی وات - توان ثابت مجموعه لیزر دیودی 405nm پنجاه میلی وات - توان ثابت

مجموعه لیزر دیودی 405nm پنجاه میلی وات - توان ثابت

مدل

: LDB-301-405-50
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 445nm پانصد میلی وات - توان ثابت مجموعه لیزر دیودی 445nm پانصد میلی وات - توان ثابت

مجموعه لیزر دیودی 445nm پانصد میلی وات - توان ثابت

مدل

: LDB-301-445-500
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 450nm یک وات مجموعه لیزر دیودی 450nm یک وات

مجموعه لیزر دیودی 450nm یک وات

مدل

: LDB-205-450-1000
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
مجموعه لیزر دیودی 520nm پانصد میلی وات مجموعه لیزر دیودی 520nm پانصد میلی وات

مجموعه لیزر دیودی 520nm پانصد میلی وات

مدل

: LDB-205-520-500
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی