آشکارسازهای نوری، CCD، CMOS

آشکارساز فوق سریع با کوپلاژ فیبری آشکارساز فوق سریع با کوپلاژ فیبری

آشکارساز فوق سریع با کوپلاژ فیبری

مدل

: ای بی- اف سی- دی 10
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارساز فوتونی
آشکارساز لیزری فوق سریع آشکارساز لیزری فوق سریع

آشکارساز لیزری فوق سریع

مدل

: PD-110
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارساز فوتونی
آشکارساز لیزری فوق سریع آشکارساز لیزری فوق سریع

آشکارساز لیزری فوق سریع

مدل

: PD-111
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارساز فوتونی