تجهیزات جانبی آزمون نور

صفحه نگه‌دارنده قابل تنظیم صفحه نگه‌دارنده قابل تنظیم

صفحه نگه‌دارنده قابل تنظیم

مدل

: KMP-A-01
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورپایه، ریل و نگهدارنده اپتیک
فیلتر توزیع خنثی | تضعیف کننده جذبی | ND10 فیلتر توزیع خنثی | تضعیف کننده جذبی | ND10

فیلتر توزیع خنثی | تضعیف کننده جذبی | ND10

مدل

: NDF-100-8
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورتضعیف کننده نوری، فیلتر توزیع خنثی
فیلتر توزیع خنثی | تضعیف کننده جذبی | ND100 فیلتر توزیع خنثی | تضعیف کننده جذبی | ND100

فیلتر توزیع خنثی | تضعیف کننده جذبی | ND100

مدل

: NDF-101-8
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورتضعیف کننده نوری، فیلتر توزیع خنثی
فیلتر توزیع خنثی | تضعیف کننده جذبی | ND1000 فیلتر توزیع خنثی | تضعیف کننده جذبی | ND1000

فیلتر توزیع خنثی | تضعیف کننده جذبی | ND1000

مدل

: NDF-102-8
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورتضعیف کننده نوری، فیلتر توزیع خنثی
فیلتر توزیع خنثی | تضعیف کننده جذبی | ND100k فیلتر توزیع خنثی | تضعیف کننده جذبی | ND100k

فیلتر توزیع خنثی | تضعیف کننده جذبی | ND100k

مدل

: NDF-104-6
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورتضعیف کننده نوری، فیلتر توزیع خنثی