تجهیزات جانبی آزمون نور

دستگاه میز اپتیکی دستگاه میز اپتیکی

دستگاه میز اپتیکی

مدل

: PFA-OP200
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورمیز اپتیکی و میز نور
روزنه ریز دقیق (۲۰-۱۰میکرون) روزنه ریز دقیق (۲۰-۱۰میکرون)

روزنه ریز دقیق (۲۰-۱۰میکرون)

مدل

: PP10, PP20
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورموازی ساز نور و روزنه دقیق