تجهیزات جانبی آزمون نور

جابجاگر خطی دستی ضدبازتاب سه‌بعدی جابجاگر خطی دستی ضدبازتاب سه‌بعدی

جابجاگر خطی دستی ضدبازتاب سه‌بعدی

مدل

: MLTS3-B-25
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورجابجا کننده خطی
جابجاگر خطی دستی ضدبازتاب یک‌بعدی جابجاگر خطی دستی ضدبازتاب یک‌بعدی

جابجاگر خطی دستی ضدبازتاب یک‌بعدی

مدل

: MLTS1-B-25
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورجابجا کننده خطی
جابجاگر خطی دستی مینیاتوری دو‌بعدی جابجاگر خطی دستی مینیاتوری دو‌بعدی

جابجاگر خطی دستی مینیاتوری دو‌بعدی

مدل

: MTS2-A-6
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورجابجا کننده خطی
جابجاگر خطی دستی مینیاتوری سه‌بعدی جابجاگر خطی دستی مینیاتوری سه‌بعدی

جابجاگر خطی دستی مینیاتوری سه‌بعدی

مدل

: MTS3-A-6
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورجابجا کننده خطی
جابجاگر خطی دستی مینیاتوری یک‌بعدی جابجاگر خطی دستی مینیاتوری یک‌بعدی

جابجاگر خطی دستی مینیاتوری یک‌بعدی

مدل

: MTS1-A-6
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورجابجا کننده خطی
جابجاگر خطی موتورایز جابجاگر خطی موتورایز

جابجاگر خطی موتورایز

مدل

: LNR15/M
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورانحراف سنج
جابجاگر خطی موتوردار جابجاگر خطی موتوردار

جابجاگر خطی موتوردار

مدل

: MMXH150
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورجابجا کننده خطی