تجهیزات جانبی آزمون نور

جا به جا کننده خطی موتوریزه جا به جا کننده خطی موتوریزه

جا به جا کننده خطی موتوریزه

مدل

: MLD-JOJ/1
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورجابجا کننده خطی
جابجا کننده خطی موتوریزه جابجا کننده خطی موتوریزه

جابجا کننده خطی موتوریزه

مدل

: جابجا کننده خطی موتوریزه
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورجابجا کننده خطی
جابجاگر چرخان موتوریزه جابجاگر چرخان موتوریزه

جابجاگر چرخان موتوریزه

مدل

: جابجاگر چرخان موتوریزه
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورجابجا کننده خطی
جابجاگر چرخان موتوریزه جابجاگر چرخان موتوریزه

جابجاگر چرخان موتوریزه

مدل

: 1/MRS-MOS
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورجابجا کننده خطی
جابجاگر خطی جابجاگر خطی

جابجاگر خطی

مدل

: FSD4013A
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورجابجا کننده خطی
جابجاگر خطی z جابجاگر خطی z

جابجاگر خطی z

مدل

: FSD4013Z1
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورجابجا کننده خطی
جابجاگر خطی دستی ضدبازتاب دوبعدی جابجاگر خطی دستی ضدبازتاب دوبعدی

جابجاگر خطی دستی ضدبازتاب دوبعدی

مدل

: MLTS2-B-25
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورجابجا کننده خطی