تجهیزات جانبی آزمون نور

توری پراش توری پراش

توری پراش

مدل

: DG-07
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورعدسی، منشور، پولاریزور، فیلتر اپتیکی