تجهیزات جانبی آزمون نور

تیغه میان‌گذر 532nm تیغه میان‌گذر 532nm

تیغه میان‌گذر 532nm

مدل

: BPF-100M-532
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورموازی ساز نور و روزنه دقیق