تجهیزات جانبی آزمون نور

نگهدارنده کینماتیک با پیچ دقیق | 25mm نگهدارنده کینماتیک با پیچ دقیق | 25mm

نگهدارنده کینماتیک با پیچ دقیق | 25mm

مدل

: KM-25
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورپایه، ریل و نگهدارنده اپتیک
نگه‌دارنده قابل تنظیم قطعات مدور نگه‌دارنده قابل تنظیم قطعات مدور

نگه‌دارنده قابل تنظیم قطعات مدور

مدل

: KCM-A-01
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکتجهیزات جانبی آزمون نورپایه، ریل و نگهدارنده اپتیک