تجهیزات نور و اپتیک

آشکارساز CCD خطی 3000 پیکسلی تک رنگ آشکارساز CCD خطی 3000 پیکسلی تک رنگ

آشکارساز CCD خطی 3000 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-0526K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 3648 پیکسلی تک رنگ آشکارساز CCD خطی 3648 پیکسلی تک رنگ

آشکارساز CCD خطی 3648 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-1304S
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 3648 پیکسلی تک رنگ آشکارساز CCD خطی 3648 پیکسلی تک رنگ

آشکارساز CCD خطی 3648 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-1304K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 5150 پیکسلی تک رنگ آشکارساز CCD خطی 5150 پیکسلی تک رنگ

آشکارساز CCD خطی 5150 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-0553K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 5363 پیکسلی رنگی RGB آشکارساز CCD خطی 5363 پیکسلی رنگی RGB

آشکارساز CCD خطی 5363 پیکسلی رنگی RGB

مدل

: RA-LSC-0718K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 7450 پیکسلی تک رنگ آشکارساز CCD خطی 7450 پیکسلی تک رنگ

آشکارساز CCD خطی 7450 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-1707K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز CCD خطی 7500 پیکسلی تک رنگ آشکارساز CCD خطی 7500 پیکسلی تک رنگ

آشکارساز CCD خطی 7500 پیکسلی تک رنگ

مدل

: RA-LSC-0532K
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارسازهای CCD افزاره بار جفت‌ شده
آشکارساز تک فوتون با کوپلاژ فیبری آشکارساز تک فوتون با کوپلاژ فیبری

آشکارساز تک فوتون با کوپلاژ فیبری

مدل

: ای بی-اف سی- اس پی دی-یک ام/ده ام
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارسازهای نوری، CCD، CMOSآشکارساز فوتونی