تجهیزات تولید و نمونه سازی مواد

نانوسنتز نانوسنتز

نانوسنتز

مدل

: اینسایت
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادسنتز هیدروترمال مواد نانوساختار
کوبه تهیه نفوذ ماسه کوبه تهیه نفوذ ماسه

کوبه تهیه نفوذ ماسه

مدل

: RAM
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادریخته گریتهیه نمونه ماسه ریخته گری
یونیورسال استحکام مکانیکی ماسه یونیورسال استحکام مکانیکی ماسه

یونیورسال استحکام مکانیکی ماسه

مدل

: UST
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادریخته گریآزمون گر استحکام ماسه ریخته‌گری