تجهیزات تولید و نمونه سازی مواد

دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و تمام‌اتوماتیک الکتروریسی و الکترواسپری دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و تمام‌اتوماتیک الکتروریسی و الکترواسپری

دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و تمام‌اتوماتیک الکتروریسی و الکترواسپری

مدل

: eSpinner NF CO-EN/VI
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادالکتروریسی
دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و تمام‌اتوماتیک الکتروریسی و الکترواسپری دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و تمام‌اتوماتیک الکتروریسی و الکترواسپری

دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و تمام‌اتوماتیک الکتروریسی و الکترواسپری

مدل

: eSpinner NF CO-ADN/VI
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادالکتروریسی
دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و تمام‌اتوماتیک الکتروریسی و الکترواسپری دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و تمام‌اتوماتیک الکتروریسی و الکترواسپری

دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و تمام‌اتوماتیک الکتروریسی و الکترواسپری

مدل

: eSpinner NF CO-AN/VI
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادالکتروریسی
دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و نیمه‌اتوماتیک رومیزی الکتروریسی و الکترواسپری دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و نیمه‌اتوماتیک رومیزی الکتروریسی و الکترواسپری

دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و نیمه‌اتوماتیک رومیزی الکتروریسی و الکترواسپری

مدل

: eSpinner NF DO-EN/SCU
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادالکتروریسی
دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و نیمه‌اتوماتیک رومیزی الکتروریسی و الکترواسپری دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و نیمه‌اتوماتیک رومیزی الکتروریسی و الکترواسپری

دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و نیمه‌اتوماتیک رومیزی الکتروریسی و الکترواسپری

مدل

: eSpinner NF CO-EDN/I
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادالکتروریسی
دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و نیمه‌اتوماتیک رومیزی الکتروریسی و الکترواسپری دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و نیمه‌اتوماتیک رومیزی الکتروریسی و الکترواسپری

دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و نیمه‌اتوماتیک رومیزی الکتروریسی و الکترواسپری

مدل

: eSpinner NF CO-DN/I
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادالکتروریسی
دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و نیمه‌اتوماتیک رومیزی الکتروریسی و الکترواسپری دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و نیمه‌اتوماتیک رومیزی الکتروریسی و الکترواسپری

دستگاه آزمایشگاهی هوشمند و نیمه‌اتوماتیک رومیزی الکتروریسی و الکترواسپری

مدل

: eSpinner NF CO-DN/II
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات ساخت نانوموادالکتروریسی
دستگاه پرتابگر گازی دستگاه پرتابگر گازی

دستگاه پرتابگر گازی

مدل

: GG-04
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادشتابدهنده هاشتاب دهنده
دستگاه تزریق پلاستیک برقی کوچک دستگاه تزریق پلاستیک برقی کوچک

دستگاه تزریق پلاستیک برقی کوچک

مدل

: R1825
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکسترودر