پرینتر سه بعدی

چاپگر سه بعدی صنعتی SLS چاپگر سه بعدی صنعتی SLS

چاپگر سه بعدی صنعتی SLS

مدل

: تیوان-R230
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پودری
دستگاه ذوب گزینشی به کمک لیزر (پرینتر سه بعدی فلزی) دستگاه ذوب گزینشی به کمک لیزر (پرینتر سه بعدی فلزی)

دستگاه ذوب گزینشی به کمک لیزر (پرینتر سه بعدی فلزی)

مدل

: Noura M300
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پودری
دستگاه ذوب گزینشی به کمک لیزر (پرینتر سه بعدی فلزی) دستگاه ذوب گزینشی به کمک لیزر (پرینتر سه بعدی فلزی)

دستگاه ذوب گزینشی به کمک لیزر (پرینتر سه بعدی فلزی)

مدل

: Noura M120
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پودری
دستگاه رسوب نشانی مستقیم لیزری(DLD) با CNC و لیزر فیبری ۱ کیلووات دستگاه رسوب نشانی مستقیم لیزری(DLD) با CNC و لیزر فیبری ۱ کیلووات

دستگاه رسوب نشانی مستقیم لیزری(DLD) با CNC و لیزر فیبری ۱ کیلووات

مدل

: DLD-C5-1KW
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پودری
دستگاه رسوب نشانی مستقیم لیزری(DLD) با ربات صنعتی و لیزر فیبری ۱ کیلووات دستگاه رسوب نشانی مستقیم لیزری(DLD) با ربات صنعتی و لیزر فیبری ۱ کیلووات

دستگاه رسوب نشانی مستقیم لیزری(DLD) با ربات صنعتی و لیزر فیبری ۱ کیلووات

مدل

: DLD-R6-1KW
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پودری
دستگاه رسوب نشانی مستقیم لیزری(DLD) با ربات صنعتی و لیزر فیبری ۵۰۰ وات دستگاه رسوب نشانی مستقیم لیزری(DLD) با ربات صنعتی و لیزر فیبری ۵۰۰ وات

دستگاه رسوب نشانی مستقیم لیزری(DLD) با ربات صنعتی و لیزر فیبری ۵۰۰ وات

مدل

: DLD-R6-500W
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پودری