پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی رزینی DLP پرینتر سه بعدی رزینی DLP

پرینتر سه بعدی رزینی DLP

مدل

: LumenFab
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی رزینی
پرینتر سه بعدی سرامیک مقیاس آزمایشگاهی پرینتر سه بعدی سرامیک مقیاس آزمایشگاهی

پرینتر سه بعدی سرامیک مقیاس آزمایشگاهی

مدل

: ژئومارس زیرو
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی رزینی
پرینتر سه بعدی سیالات ویسکوز N+ پرینتر سه بعدی سیالات ویسکوز N+

پرینتر سه بعدی سیالات ویسکوز N+

مدل

: تک نازل -محفظه بسته- تغذیه اکسترنال
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی سرامیکی
پرینتر سه بعدی صنعتی پرینتر سه بعدی صنعتی

پرینتر سه بعدی صنعتی

مدل

: آیهان AC+
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پلیمری فیلامنتی (FDM) (ذوب و اکسترود پلاستیک)
پرینتر سه بعدی فلز پرینتر سه بعدی فلز

پرینتر سه بعدی فلز

مدل

: متال پرو
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی اکستروژنی
پرینتر سه بعدی فلزی پرینتر سه بعدی فلزی

پرینتر سه بعدی فلزی

مدل

: slm
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پودر فلزی ذوب انتخابی لیزری SLM
پرینتر سه بعدی فیلامنتی دو نازله پرینتر سه بعدی فیلامنتی دو نازله

پرینتر سه بعدی فیلامنتی دو نازله

مدل

: AyDu3 آیهان دو نازله
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پلیمری فیلامنتی (FDM) (ذوب و اکسترود پلاستیک)
پرینتر سه بعدی فیلامنتی محفظه گرم دو نازل پرینتر سه بعدی فیلامنتی محفظه گرم دو نازل

پرینتر سه بعدی فیلامنتی محفظه گرم دو نازل

مدل

: وندار 350 پرو
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پلیمری فیلامنتی (FDM) (ذوب و اکسترود پلاستیک)
پرینتر سه بعدی نیمه صنعتی پرینتر سه بعدی نیمه صنعتی

پرینتر سه بعدی نیمه صنعتی

مدل

: 20*20
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پلیمری فیلامنتی (FDM) (ذوب و اکسترود پلاستیک)
بایوپرینتر سه بعدی ماژولار بایوپرینتر سه بعدی ماژولار

بایوپرینتر سه بعدی ماژولار

مدل

: آبتین III
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی اکستروژنی