پرینتر سه بعدی

پرینتر سه بعدی DLP پرینتر سه بعدی DLP

پرینتر سه بعدی DLP

مدل

: i-Dent آیهان
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی رزینی
پرینتر سه بعدی DLP پرینتر سه بعدی DLP

پرینتر سه بعدی DLP

مدل

: سی زان آروشا صنعتی
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی رزینی
پرینتر سه بعدی JP2 پرینتر سه بعدی JP2

پرینتر سه بعدی JP2

مدل

: JP2
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پلیمری فیلامنتی (FDM) (ذوب و اکسترود پلاستیک)
پرینتر سه بعدی jp4 پرینتر سه بعدی jp4

پرینتر سه بعدی jp4

مدل

: +jp4
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پلیمری فیلامنتی (FDM) (ذوب و اکسترود پلاستیک)
پرینتر سه بعدی jp4+vr پرینتر سه بعدی jp4+vr

پرینتر سه بعدی jp4+vr

مدل

: jp4+vr
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی رزینی
پرینتر سه بعدی jp5 پرینتر سه بعدی jp5

پرینتر سه بعدی jp5

مدل

: jp5
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پلیمری فیلامنتی (FDM) (ذوب و اکسترود پلاستیک)
پرینتر سه بعدی jp7 پرینتر سه بعدی jp7

پرینتر سه بعدی jp7

مدل

: jp7
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پلیمری فیلامنتی (FDM) (ذوب و اکسترود پلاستیک)
پرینتر سه بعدی jp7+ پرینتر سه بعدی jp7+

پرینتر سه بعدی jp7+

مدل

: jp7+
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پلیمری فیلامنتی (FDM) (ذوب و اکسترود پلاستیک)
پرینتر سه بعدی MSLA پرینتر سه بعدی MSLA

پرینتر سه بعدی MSLA

مدل

: سی زان آروشا ام اس ال ای پرو
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی رزینی
پرینتر سه بعدی آیهان پرینتر سه بعدی آیهان

پرینتر سه بعدی آیهان

مدل

: آیهان AP+
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پلیمری فیلامنتی (FDM) (ذوب و اکسترود پلاستیک)