قطعات فلزی و مکانیکی

پره پروانه ای به قطر 60 میلی متر پره پروانه ای به قطر 60 میلی متر

پره پروانه ای به قطر 60 میلی متر

مدل

: 60-PR
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره تاشو 200 میلیمتری پره تاشو 200 میلیمتری

پره تاشو 200 میلیمتری

مدل

: FB200
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره تاشو 300 میلیمتری پره تاشو 300 میلیمتری

پره تاشو 300 میلیمتری

مدل

: FB300
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره تاشو آزمایشگاهی پره تاشو آزمایشگاهی

پره تاشو آزمایشگاهی

مدل

: FB60
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره چهار تیغه مایل به قطر 60 میلیمتر پره چهار تیغه مایل به قطر 60 میلیمتر

پره چهار تیغه مایل به قطر 60 میلیمتر

مدل

: PB3-60
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره چهار تیغه مایل به قطر100 میلیمتر پره چهار تیغه مایل به قطر100 میلیمتر

پره چهار تیغه مایل به قطر100 میلیمتر

مدل

: PB4-100
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره چهار تیغه مایل به قطر150 میلیمتر پره چهار تیغه مایل به قطر150 میلیمتر

پره چهار تیغه مایل به قطر150 میلیمتر

مدل

: PB4-150
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره چهار تیغه مایل به قطر200 میلیمتر پره چهار تیغه مایل به قطر200 میلیمتر

پره چهار تیغه مایل به قطر200 میلیمتر

مدل

: PB4-200
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره چهار تیغه مایل به قطر250 میلیمتر پره چهار تیغه مایل به قطر250 میلیمتر

پره چهار تیغه مایل به قطر250 میلیمتر

مدل

: PB4-250
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره
پره چهار تیغه مایل به قطر300 میلیمتر پره چهار تیغه مایل به قطر300 میلیمتر

پره چهار تیغه مایل به قطر300 میلیمتر

مدل

: PB4-300
مواد، قطعات، ماژولقطعات فلزی و مکانیکیپره هاانواع پره