رنگ، جوهر، مرکب

جوهر نانوذرات CuInGaS2 جوهر نانوذرات CuInGaS2

جوهر نانوذرات CuInGaS2

مدل

: INK-25CIGS
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادرنگ، جوهر، مرکبجوهر
جوهر نانوذرات CuInS2 جوهر نانوذرات CuInS2

جوهر نانوذرات CuInS2

مدل

: INK-20CIS
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادرنگ، جوهر، مرکبجوهر
جوهر گرافن اکسید جوهر گرافن اکسید

جوهر گرافن اکسید

مدل

: INK-50GO
مواد و قطعات آزمایشگاهیسایر موادرنگ، جوهر، مرکبجوهر