رنگ، جوهر، مرکب

بسته آموزشی نانو نقش 1 بسته آموزشی نانو نقش 1

بسته آموزشی نانو نقش 1

مدل

: بسته آموزشی
مواد، قطعات، ماژولسایر موادرنگ، جوهر، مرکبجوهر
جوهر نانوذرات CuInGaS2 جوهر نانوذرات CuInGaS2

جوهر نانوذرات CuInGaS2

مدل

: INK-25CIGS
مواد، قطعات، ماژولسایر موادرنگ، جوهر، مرکبجوهر
جوهر نانوذرات CuInS2 جوهر نانوذرات CuInS2

جوهر نانوذرات CuInS2

مدل

: INK-20CIS
مواد، قطعات، ماژولسایر موادرنگ، جوهر، مرکبجوهر