پیل سوختی و تجهیزات آن

پیل الکترولیز فعال استنلس استیل با سایز 5 سانتیمتر مربع پیل الکترولیز فعال استنلس استیل با سایز 5 سانتیمتر مربع

پیل الکترولیز فعال استنلس استیل با سایز 5 سانتیمتر مربع

مدل

: El-cell-5
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوپیل سوختی و تجهیزات آنپیل سوختی
پیل سوختی استنلس استیل فعال با سایز cm2 1 پیل سوختی استنلس استیل فعال با سایز cm2 1

پیل سوختی استنلس استیل فعال با سایز cm2 1

مدل

: Act-SS-1
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوپیل سوختی و تجهیزات آنپیل سوختی
پیل سوختی الکلی فعال با سوخت ایستا و تنفس طبیعی پیل سوختی الکلی فعال با سوخت ایستا و تنفس طبیعی

پیل سوختی الکلی فعال با سوخت ایستا و تنفس طبیعی

مدل

: DAFC-Act-P
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوپیل سوختی و تجهیزات آنپیل سوختی متانولی
پیل سوختی الکلی فعال با سوخت ایستا و تنفس طبیعی با سایز کوچک پیل سوختی الکلی فعال با سوخت ایستا و تنفس طبیعی با سایز کوچک

پیل سوختی الکلی فعال با سوخت ایستا و تنفس طبیعی با سایز کوچک

مدل

: DAFC-Act-PS
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوپیل سوختی و تجهیزات آنپیل سوختی متانولی
پیل سوختی الکلی مستقیم با سوخت ایستا و تنفس طبیعی پیل سوختی الکلی مستقیم با سوخت ایستا و تنفس طبیعی

پیل سوختی الکلی مستقیم با سوخت ایستا و تنفس طبیعی

مدل

: DAFC-Cell-P
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوپیل سوختی و تجهیزات آنپیل سوختی متانولی
پیل سوختی الکلی مستقیم با سوخت ایستا و دارای تنفس طبیعی با سایز کوچک پیل سوختی الکلی مستقیم با سوخت ایستا و دارای تنفس طبیعی با سایز کوچک

پیل سوختی الکلی مستقیم با سوخت ایستا و دارای تنفس طبیعی با سایز کوچک

مدل

: DAFC-Cell-SP
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوپیل سوختی و تجهیزات آنپیل سوختی متانولی
پیل سوختی پلیمری با MEA فعال -با گرافیت کامپوزیتی با سایز 25 سانتیمتر مربع پیل سوختی پلیمری با MEA فعال -با گرافیت کامپوزیتی با سایز 25 سانتیمتر مربع

پیل سوختی پلیمری با MEA فعال -با گرافیت کامپوزیتی با سایز 25 سانتیمتر مربع

مدل

: Act-FC-25
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوپیل سوختی و تجهیزات آنپیل سوختی پلیمری (پیل سوختی غشا پروتون)
پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 100 سانتیمتر مربع پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 100 سانتیمتر مربع

پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 100 سانتیمتر مربع

مدل

: Act-FC-100
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوپیل سوختی و تجهیزات آنپیل سوختی پلیمری (پیل سوختی غشا پروتون)
پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 225 سانتیمتر مربع پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 225 سانتیمتر مربع

پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 225 سانتیمتر مربع

مدل

: Act-FC-225
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوپیل سوختی و تجهیزات آنپیل سوختی پلیمری (پیل سوختی غشا پروتون)
پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 5 سانتیمتر مربع پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 5 سانتیمتر مربع

پیل سوختی پلیمری با MEA فعال- با گرافیت کامپوزیتی با سایز 5 سانتیمتر مربع

مدل

: Act-FC-5
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوپیل سوختی و تجهیزات آنپیل سوختی پلیمری (پیل سوختی غشا پروتون)