اندازه گیری نفوذ پذیری و تراوایی

دستگاه تراوایی سنج پایا با گاز دستگاه تراوایی سنج پایا با گاز

دستگاه تراوایی سنج پایا با گاز

مدل

: AO10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز