اندازه گیری نفوذ پذیری و تراوایی

اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز

اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز

مدل

: MP-02
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز
اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز

اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز

مدل

: MP-01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز
اندازه‌گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع اندازه‌گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع

اندازه‌گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع

مدل

: LP-R20
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیر نفوذپذیری سنگ مخزن با آب یا مایع
دستگاه آشام خودبخودی در دمای بالا دستگاه آشام خودبخودی در دمای بالا

دستگاه آشام خودبخودی در دمای بالا

مدل

: HT Imb. PE
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز
دستگاه اندازه گیری تراوایی با مایع دستگاه اندازه گیری تراوایی با مایع

دستگاه اندازه گیری تراوایی با مایع

مدل

: LPAA-400
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیر نفوذپذیری سنگ مخزن با آب یا مایع
دستگاه اندازه گیری تراوایی در حالت ناپایا مدل نقطه ای دستگاه اندازه گیری تراوایی در حالت ناپایا مدل نقطه ای

دستگاه اندازه گیری تراوایی در حالت ناپایا مدل نقطه ای

مدل

: GPMA-IN-USS-02
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز