تجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفت

دستگاه اندازه گیری تراوایی در حالت ناپایا مدل نقطه ای دستگاه اندازه گیری تراوایی در حالت ناپایا مدل نقطه ای

دستگاه اندازه گیری تراوایی در حالت ناپایا مدل نقطه ای

مدل

: GPMA-IN-USS-02
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز
دستگاه اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی مغزه دستگاه اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی مغزه

دستگاه اندازه گیری مقاومت ویژه الکتریکی مغزه

مدل

: KE-ERM-01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتخواص الکتریکی نفت، سنگ مخزن، درون چاهیاندازه گیری خواص الکتریکی مغزه
دستگاه پلاگ ساز( تیپ 1) دستگاه پلاگ ساز( تیپ 1)

دستگاه پلاگ ساز( تیپ 1)

مدل

: PLG-IN-01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هامغزه گیر، نگه دارنده مغزه