تجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفت

جای پلیت استیل جای پلیت استیل

جای پلیت استیل

مدل

: جای پلیت استیل
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هانگهدارنده
دستگاه Aging cell دستگاه Aging cell

دستگاه Aging cell

مدل

: AGCL-IN-03
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگسلول اجینگ Aging
دستگاه آشام خودبخودی در دمای بالا دستگاه آشام خودبخودی در دمای بالا

دستگاه آشام خودبخودی در دمای بالا

مدل

: HT Imb. PE
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز
دستگاه آشام خودبخودی در دمای مخزن دستگاه آشام خودبخودی در دمای مخزن

دستگاه آشام خودبخودی در دمای مخزن

مدل

: HT Imb. PE-1902
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتترشوندگیاندازه گیر ترشوندگی در دمای مخزن یا محیط
دستگاه اندازه گیری آسیب سازندی در اثر نفوذ سیال حفاری دستگاه اندازه گیری آسیب سازندی در اثر نفوذ سیال حفاری

دستگاه اندازه گیری آسیب سازندی در اثر نفوذ سیال حفاری

مدل

: KE-PPA-01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات حفاری، آنالیز گل حفاری و سیالات مخزناندازه گیر نشست جامدات گل
دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه

دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه

مدل

: GPM-IN-02
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریاندازه گیر تراوش و تخلخل مغزه
دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه با گاز دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه با گاز

دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه با گاز

مدل

: KE-GPO-01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
دستگاه اندازه گیری تراوایی با مایع دستگاه اندازه گیری تراوایی با مایع

دستگاه اندازه گیری تراوایی با مایع

مدل

: LPAA-400
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیر نفوذپذیری سنگ مخزن با آب یا مایع