تجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفت

تخلخل سنج با هلیم تخلخل سنج با هلیم

تخلخل سنج با هلیم

مدل

: PHeP-150
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج هلیوم تخلخل سنج هلیوم

تخلخل سنج هلیوم

مدل

: صنعتی
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجاندازه گیر میزان تخلخل / تراوش تحت فشار
تخلخل سنج هلیوم تخلخل سنج هلیوم

تخلخل سنج هلیوم

مدل

: HPHeP-2000
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج هلیوم تخلخل سنج هلیوم

تخلخل سنج هلیوم

مدل

: PO-R30
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج هلیوم تخلخل سنج هلیوم

تخلخل سنج هلیوم

مدل

: PO-R20
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج هلیوم در فشار سازند تخلخل سنج هلیوم در فشار سازند

تخلخل سنج هلیوم در فشار سازند

مدل

: POC-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنـج هلیوم تخلخل سنـج هلیوم

تخلخل سنـج هلیوم

مدل

: PO-R10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تزریق اسید به ماتریکس سنگ تزریق اسید به ماتریکس سنگ

تزریق اسید به ماتریکس سنگ

مدل

: MA-P-600
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگاسید زنی مغزه
تزریق اسید به ماتریکس سنگ تزریق اسید به ماتریکس سنگ

تزریق اسید به ماتریکس سنگ

مدل

: MA-600
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاسید زنی و اجینگاسید زنی مغزه