تجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفت

اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز

اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز

مدل

: MP-02
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز
اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز

اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز

مدل

: MP-01
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیری تراوایی/ نفوذپذیری سنگ مخزن با گاز
اندازه‌گیری اشباع مغزه اندازه‌گیری اشباع مغزه

اندازه‌گیری اشباع مغزه

مدل

: CP-DSe
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاشباع کنندهاشباع کننده مغزه
اندازه‌گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع اندازه‌گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع

اندازه‌گیری تراوایی سنگ مخزن با مایع

مدل

: LP-R20
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتاندازه گیری نفوذ پذیری و تراواییاندازه گیر نفوذپذیری سنگ مخزن با آب یا مایع
اندازه‌گیری ویسکوزیته تحت فشار و دما اندازه‌گیری ویسکوزیته تحت فشار و دما

اندازه‌گیری ویسکوزیته تحت فشار و دما

مدل

: VG2022
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتنگهدارنده هانگهدارنده
برش مغزه برش مغزه

برش مغزه

مدل

: CC-R30
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتآماده سازی، برش و نمونه برداریبرش دهنده مغزه
برش مغزه برش مغزه

برش مغزه

مدل

: CC-R20
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتآماده سازی، برش و نمونه برداریبرش دهنده مغزه
تخلخل سنج  هلیمی تخلخل سنج  هلیمی

تخلخل سنج هلیمی

مدل

: HP508I
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی
تخلخل سنج با هلیم تخلخل سنج با هلیم

تخلخل سنج با هلیم

مدل

: FPHeP-150
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتخلخل سنجتخلخل سنج هلیومی