برد و قطعه الکترونیک

کارت پردازشی پیشرفته با دو FPGA Kintex XC7K160T & Virtex XC7VX485 کارت پردازشی پیشرفته با دو FPGA Kintex XC7K160T & Virtex XC7VX485

کارت پردازشی پیشرفته با دو FPGA Kintex XC7K160T & Virtex XC7VX485

مدل

: YE_C20Y_I162_4820
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده
کارت داده برداری پیشرفته سرعت بالا کارت داده برداری پیشرفته سرعت بالا

کارت داده برداری پیشرفته سرعت بالا

مدل

: RealSim DAQ 24
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبردهای الکترونیکی
کارت و برد پردازشی پیشرفته FPGA Kintex or Virtex Ultrascale و DSP 66AK2H کارت و برد پردازشی پیشرفته FPGA Kintex or Virtex Ultrascale و DSP 66AK2H

کارت و برد پردازشی پیشرفته FPGA Kintex or Virtex Ultrascale و DSP 66AK2H

مدل

: YE-C11Z-IK1152-122
برق، الکترونیک و نرم افزاراجزا و قطعات الکتریکی و الکترونیکیبرد و قطعه الکترونیکبرد پردازنده