سایر ابزارهای الکترونیکی

برجسته نگار نمایشگر لمسی بریل برجسته نگار نمایشگر لمسی بریل

برجسته نگار نمایشگر لمسی بریل

مدل

: برجسته نگار 4
برق، الکترونیک و نرم افزارسایر تجهیزات الکترونیکیسایر ابزارهای الکترونیکیبرجسته نگار
برجسته نگار هوشمند همراه برجسته نگار هوشمند همراه

برجسته نگار هوشمند همراه

مدل

: برجسته نگار هوشمند همراه
برق، الکترونیک و نرم افزارسایر تجهیزات الکترونیکیسایر ابزارهای الکترونیکیبرجسته نگار
سرور لینوکس مدل 2116 سرور لینوکس مدل 2116

سرور لینوکس مدل 2116

مدل

: LS 2116
برق، الکترونیک و نرم افزارسایر تجهیزات الکترونیکیسایر ابزارهای الکترونیکیسرور