لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

لیتوگرافی با مسک الاینر دستی لیتوگرافی با مسک الاینر دستی

لیتوگرافی با مسک الاینر دستی

مدل

: LMA-M-11
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی
لیتوگرافی با مسک الاینر دستی لیتوگرافی با مسک الاینر دستی

لیتوگرافی با مسک الاینر دستی

مدل

: LMA-M-11
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی
لیتوگرافی با مسک الاینر موتورایز لیتوگرافی با مسک الاینر موتورایز

لیتوگرافی با مسک الاینر موتورایز

مدل

: LMA-A-11
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی
لیتوگرافی با مسک الاینر موتورایز لیتوگرافی با مسک الاینر موتورایز

لیتوگرافی با مسک الاینر موتورایز

مدل

: LMA-A-11
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی
لیتوگرافی مستقیم لیزری لیتوگرافی مستقیم لیزری

لیتوگرافی مستقیم لیزری

مدل

: BDL100
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی
لیتوگرافی یک به یک لیتوگرافی یک به یک

لیتوگرافی یک به یک

مدل

: Litho MC
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی