تجهیزات تولید میکروالکترونیک

لیتوگرافی مستقیم لیزری لیتوگرافی مستقیم لیزری

لیتوگرافی مستقیم لیزری

مدل

: BDL100
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی
لیتوگرافی کاهنده ماسک لیتوگرافی کاهنده ماسک

لیتوگرافی کاهنده ماسک

مدل

: Litho-Mask reduction LA10
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی کاهنده ماسک
لیتوگرافی کاهنده ماسک لیتوگرافی کاهنده ماسک

لیتوگرافی کاهنده ماسک

مدل

: Litho-Mask reduction
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی کاهنده ماسک
لیتوگرافی یک به یک لیتوگرافی یک به یک

لیتوگرافی یک به یک

مدل

: Litho MC
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیلیتوگرافی
ماسک الاینر ماسک الاینر

ماسک الاینر

مدل

: MA 200 Mask Aligner
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات تولید میکروالکترونیکلیتوگرافیتنظیم ماسک