سنسورهای دما، رطوبت و فشار

دیتالاگر و دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما / 4 سنسور رطوبت دیتالاگر و دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما / 4 سنسور رطوبت

دیتالاگر و دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما / 4 سنسور رطوبت

مدل

: FGA-N414
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دیتالاگر و دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما / 4 سنسور رطوبت دیتالاگر و دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما / 4 سنسور رطوبت

دیتالاگر و دستگاه هشدار پیامکی هوشمند / 4 سنسور دما / 4 سنسور رطوبت

مدل

: FGA-P414
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دیتالاگر و دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما دیتالاگر و دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

دیتالاگر و دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

مدل

: FGA-N110
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دیتالاگر و دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما دیتالاگر و دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

دیتالاگر و دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما

مدل

: FGA-P110
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دیتالاگر و دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما / 1 سنسور رطوبت دیتالاگر و دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما / 1 سنسور رطوبت

دیتالاگر و دستگاه هشدار هوشمند / 1 سنسور دما / 1 سنسور رطوبت

مدل

: FGA-P111
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دیتالاگر و دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما دیتالاگر و دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما

دیتالاگر و دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما

مدل

: FGA-N210
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
دیتالاگر و دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما / 2 سنسور رطوبت دیتالاگر و دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما / 2 سنسور رطوبت

دیتالاگر و دستگاه هشدار هوشمند / 2 سنسور دما / 2 سنسور رطوبت

مدل

: FGA-N212
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت
سنسور دما سنج  فلزی ضد آب استیل PT100 سنسور دما سنج  فلزی ضد آب استیل PT100

سنسور دما سنج فلزی ضد آب استیل PT100

مدل

: SAT - sensore PT100
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارترموکوپل، ترموپیل
سنسور دمای فوق سرد (PTC) سنسور دمای فوق سرد (PTC)

سنسور دمای فوق سرد (PTC)

مدل

: CTS-PT1000
برق، الکترونیک و نرم افزارسنسور، مبدل، عملگرسنسورهای دما، رطوبت و فشارحسگر و سنسور دما و رطوبت