برق، الکترونیک و نرم افزار

استند آموزشی plc لوگو پیشرفته استند آموزشی plc لوگو پیشرفته

استند آموزشی plc لوگو پیشرفته

مدل

: RA 245
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکآزمونگر تجهیزات و قطعات الکتریکیتجهیزات اندازه گیری الکتریکال
الکترومگنت 1.7 تسلا الکترومگنت 1.7 تسلا

الکترومگنت 1.7 تسلا

مدل

: TSN-EM-05
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسمولد میدان مغناطیسی
پاور سوپلای الکتروفورز پاور سوپلای الکتروفورز

پاور سوپلای الکتروفورز

مدل

: DGT UNIVERSAL
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهمولد و منبع تغذیه ولتاژمنبع تغذیه الکتریکی
پاور سوپلای الکتروفورز پاور سوپلای الکتروفورز

پاور سوپلای الکتروفورز

مدل

: PNP-250
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهمولد و منبع تغذیه ولتاژمنبع تغذیه الکتریکی
پاورساپلای (منبع تغذیه) کوچک اقتصادی به همراه نمایشگر ولتاژ پاورساپلای (منبع تغذیه) کوچک اقتصادی به همراه نمایشگر ولتاژ

پاورساپلای (منبع تغذیه) کوچک اقتصادی به همراه نمایشگر ولتاژ

مدل

: مینی-پاور
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهمولد و منبع تغذیه ولتاژمنبع تغذیه متغیر
پاورساپلای الکتروفورز  (منبع تغدیه ) پاورساپلای الکتروفورز  (منبع تغدیه )

پاورساپلای الکتروفورز (منبع تغدیه )

مدل

: اسمارت-پاور
برق، الکترونیک و نرم افزارمنبع برق و الکتریسیتهمولد و منبع تغذیه ولتاژمنبع تغذیه الکتریکی