توربوماشین ها

پمپ سرنگی با سه کانال مستقل پمپ سرنگی با سه کانال مستقل

پمپ سرنگی با سه کانال مستقل

مدل

: اس پی ام - 10 تی سی
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ های سرنگی
پمپ سرنگی دقیق پمپ سرنگی دقیق

پمپ سرنگی دقیق

مدل

: SP110
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ های سرنگی
پمپ سرنگی دوگانه اتوماتیک (دایلوتر) پمپ سرنگی دوگانه اتوماتیک (دایلوتر)

پمپ سرنگی دوگانه اتوماتیک (دایلوتر)

مدل

: SP211
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ های سرنگی
پمپ سرنگی ساده پمپ سرنگی ساده

پمپ سرنگی ساده

مدل

: SP100
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ های سرنگی
پمپ سرنگی فشار بالا پمپ سرنگی فشار بالا

پمپ سرنگی فشار بالا

مدل

: SPH6000
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ های سرنگی
پمپ سرنگی فشار بالا (15 بار) پمپ سرنگی فشار بالا (15 بار)

پمپ سرنگی فشار بالا (15 بار)

مدل

: اس پی ام-20
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ تزریق
پمپ سرنگی مایعات پمپ سرنگی مایعات

پمپ سرنگی مایعات

مدل

: میکرو دبی
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ های سرنگی
پمپ سرنگی نانولیتری پمپ سرنگی نانولیتری

پمپ سرنگی نانولیتری

مدل

: SP120
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ های سرنگی
پمپ سرنگی نانولیتری تاچ پنل پمپ سرنگی نانولیتری تاچ پنل

پمپ سرنگی نانولیتری تاچ پنل

مدل

: اس پی ام-10
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ های سرنگی
پمپ سرنگی نانولیتری قابل حمل پمپ سرنگی نانولیتری قابل حمل

پمپ سرنگی نانولیتری قابل حمل

مدل

: اس پی ام - لایت
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ های سرنگی