توربوماشین ها

پمپ تک سیلندر فشار بالا پمپ تک سیلندر فشار بالا

پمپ تک سیلندر فشار بالا

مدل

: P1-600P
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ فشار بالای تک یا دو سیلندر
پمپ تک سیلندر فشار بالا پمپ تک سیلندر فشار بالا

پمپ تک سیلندر فشار بالا

مدل

: P1-400F
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ فشار بالای تک یا دو سیلندر
پمپ حرارتی پمپ حرارتی

پمپ حرارتی

مدل

: RT 055
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ گرمکن، پمپ حرارتی
پمپ دیفیوژن به همراه دام سرد آبگرد پمپ دیفیوژن به همراه دام سرد آبگرد

پمپ دیفیوژن به همراه دام سرد آبگرد

مدل

: DP-200
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ دیفیوژن
پمپ دیفیوژن به همراه دام سرد آبگرد پمپ دیفیوژن به همراه دام سرد آبگرد

پمپ دیفیوژن به همراه دام سرد آبگرد

مدل

: DP-320
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ دیفیوژن
پمپ دیفیوژن به همراه دام سرد آبگرد پمپ دیفیوژن به همراه دام سرد آبگرد

پمپ دیفیوژن به همراه دام سرد آبگرد

مدل

: DP-150
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ دیفیوژن
پمپ دیفیوژن به همراه دام سرد آبگرد پمپ دیفیوژن به همراه دام سرد آبگرد

پمپ دیفیوژن به همراه دام سرد آبگرد

مدل

: DP-100
مکانیک و مکاترونیکتوربوماشین هاپمپ و مکندهپمپ دیفیوژن