ربات های آموزشی

مجموعه آموزشی مکاترونیک 5 ایستگاه کاری مجموعه آموزشی مکاترونیک 5 ایستگاه کاری

مجموعه آموزشی مکاترونیک 5 ایستگاه کاری

مدل

: QVM-05
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
موبایل ربات موبات پیشرفته موبایل ربات موبات پیشرفته

موبایل ربات موبات پیشرفته

مدل

: QV-MOBOT1-PRO
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
موبایل ربات موبات مقدماتی موبایل ربات موبات مقدماتی

موبایل ربات موبات مقدماتی

مدل

: QV-MOBOT1
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی