ربات های آموزشی

سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 8 ایستگاهه به همراه ربات دلتا سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 8 ایستگاهه به همراه ربات دلتا

سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 8 ایستگاهه به همراه ربات دلتا

مدل

: QV-MEC-DR-08
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
مجموعه آموزشی ربات دلتا مجموعه آموزشی ربات دلتا

مجموعه آموزشی ربات دلتا

مدل

: QV-DR-01
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
مجموعه آموزشی ربات مسیریاب مجموعه آموزشی ربات مسیریاب

مجموعه آموزشی ربات مسیریاب

مدل

: QVR-ROT-STA-A
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیربات آموزشی مسیریاب
مجموعه آموزشی مکاترونیک 5 ایستگاه کاری مجموعه آموزشی مکاترونیک 5 ایستگاه کاری

مجموعه آموزشی مکاترونیک 5 ایستگاه کاری

مدل

: QVM-05
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
موبایل ربات موبات پیشرفته موبایل ربات موبات پیشرفته

موبایل ربات موبات پیشرفته

مدل

: QV-MOBOT1-PRO
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
موبایل ربات موبات مقدماتی موبایل ربات موبات مقدماتی

موبایل ربات موبات مقدماتی

مدل

: QV-MOBOT1
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی