ربات های آموزشی

ربات دستیار در جراحی لاپاروسکوپی (روبولنز) ربات دستیار در جراحی لاپاروسکوپی (روبولنز)

ربات دستیار در جراحی لاپاروسکوپی (روبولنز)

مدل

: اِستند اِلون
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربات دلتا ربات دلتا

ربات دلتا

مدل

: delta s300
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربات کوادروتور ربات کوادروتور

ربات کوادروتور

مدل

: QV-QUAD-A
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربــات آموزشی ربــات آموزشی

ربــات آموزشی

مدل

: TGH-R2170
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
سامانه آموزشی کنترل خطی و غیرخطی (پاندول هوایی) سامانه آموزشی کنترل خطی و غیرخطی (پاندول هوایی)

سامانه آموزشی کنترل خطی و غیرخطی (پاندول هوایی)

مدل

: RealSim AP21
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 10 ایستگاهه به همراه ربات کارتزین سه محور سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 10 ایستگاهه به همراه ربات کارتزین سه محور

سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 10 ایستگاهه به همراه ربات کارتزین سه محور

مدل

: QV-MEC-CR-10A
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 8 ایستگاهه به همراه ربات دلتا سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 8 ایستگاهه به همراه ربات دلتا

سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 8 ایستگاهه به همراه ربات دلتا

مدل

: QV-MEC-DR-08
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
مجموعه آموزشی ربات دلتا مجموعه آموزشی ربات دلتا

مجموعه آموزشی ربات دلتا

مدل

: QV-DR-01
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
مجموعه آموزشی ربات مسیریاب مجموعه آموزشی ربات مسیریاب

مجموعه آموزشی ربات مسیریاب

مدل

: QVR-ROT-STA-A
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیربات آموزشی مسیریاب