ربات های آموزشی

ربات آموزشی پی بات ربات آموزشی پی بات

ربات آموزشی پی بات

مدل

: پی بات
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربات ایپاک ربات ایپاک

ربات ایپاک

مدل

: QVR-EPUCK
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربات پالتایزر 4 درجه آزادی ربات پالتایزر 4 درجه آزادی

ربات پالتایزر 4 درجه آزادی

مدل

: QV-PAL-4DEG-B
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربات بازویی 6 درجه آزادی ربات بازویی 6 درجه آزادی

ربات بازویی 6 درجه آزادی

مدل

: MSAP-2
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربات دستیار در جراحی لاپاروسکوپی (روبولنز) ربات دستیار در جراحی لاپاروسکوپی (روبولنز)

ربات دستیار در جراحی لاپاروسکوپی (روبولنز)

مدل

: اِستند اِلون
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربات دلتا ربات دلتا

ربات دلتا

مدل

: delta s300
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربات کوادروتور ربات کوادروتور

ربات کوادروتور

مدل

: QV-QUAD-A
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربــات آموزشی ربــات آموزشی

ربــات آموزشی

مدل

: TGH-R2170
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
سامانه آموزشی کنترل خطی و غیرخطی (پاندول هوایی) سامانه آموزشی کنترل خطی و غیرخطی (پاندول هوایی)

سامانه آموزشی کنترل خطی و غیرخطی (پاندول هوایی)

مدل

: RealSim AP21
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 10 ایستگاهه به همراه ربات کارتزین سه محور سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 10 ایستگاهه به همراه ربات کارتزین سه محور

سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 10 ایستگاهه به همراه ربات کارتزین سه محور

مدل

: QV-MEC-CR-10A
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی