رباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیون

مجموعه آموزشی مکاترونیک 5 ایستگاه کاری مجموعه آموزشی مکاترونیک 5 ایستگاه کاری

مجموعه آموزشی مکاترونیک 5 ایستگاه کاری

مدل

: QVM-05
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
مجموعه آموزشی مکاترونیک پایه مجموعه آموزشی مکاترونیک پایه

مجموعه آموزشی مکاترونیک پایه

مدل

: Basic Mechatronic
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونسروو و پیزوعملگر پیزو
موبایل ربات موبات پیشرفته موبایل ربات موبات پیشرفته

موبایل ربات موبات پیشرفته

مدل

: QV-MOBOT1-PRO
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
موبایل ربات موبات مقدماتی موبایل ربات موبات مقدماتی

موبایل ربات موبات مقدماتی

مدل

: QV-MOBOT1
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
میز  سه درجه آزادی میز  سه درجه آزادی

میز سه درجه آزادی

مدل

: دقت متوسط
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونمیز چند درجه آزادیمیز سه درجه آزادی
میز اسکورس بی میز اسکورس بی

میز اسکورس بی

مدل

: MFH-SC-V01-N01
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونمیز چند درجه آزادیمیز شبیه ساز حرکت سه درجه آزادی
میز دو درجه آزادی میز دو درجه آزادی

میز دو درجه آزادی

مدل

: دقت متوسط
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونمیز چند درجه آزادیمیز سه درجه آزادی
میز دو درجه آزادی شبیه ساز حرکت میز دو درجه آزادی شبیه ساز حرکت

میز دو درجه آزادی شبیه ساز حرکت

مدل

: MFH-2DD-S11
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونمیز چند درجه آزادیمیز دو درجه آزادی
میز سه درجه آزادی میز سه درجه آزادی

میز سه درجه آزادی

مدل

: MFH-3AC-S1
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونمیز چند درجه آزادیمیز سه درجه آزادی