رباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیون

ربات صنعتی پالاتایزر 4 درجه آزادی ربات صنعتی پالاتایزر 4 درجه آزادی

ربات صنعتی پالاتایزر 4 درجه آزادی

مدل

: QV-PAL-4DEG-C
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات ها (غیر آموزشی)ربات 4 درجه آزادی
ربات کوادروتور ربات کوادروتور

ربات کوادروتور

مدل

: QV-QUAD-A
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
ربــات آموزشی ربــات آموزشی

ربــات آموزشی

مدل

: TGH-R2170
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
سامانه آموزشی کنترل خطی و غیرخطی (پاندول هوایی) سامانه آموزشی کنترل خطی و غیرخطی (پاندول هوایی)

سامانه آموزشی کنترل خطی و غیرخطی (پاندول هوایی)

مدل

: RealSim AP21
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 10 ایستگاهه به همراه ربات کارتزین سه محور سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 10 ایستگاهه به همراه ربات کارتزین سه محور

سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 10 ایستگاهه به همراه ربات کارتزین سه محور

مدل

: QV-MEC-CR-10A
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 8 ایستگاهه به همراه ربات دلتا سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 8 ایستگاهه به همراه ربات دلتا

سیستمهای رباتیک هوشمند- مجموعه آموزشی مکاترونیک 8 ایستگاهه به همراه ربات دلتا

مدل

: QV-MEC-DR-08
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونربات های آموزشیسایر ربات آموزشی
عملگر پیزو الکتریک عملگر پیزو الکتریک

عملگر پیزو الکتریک

مدل

: VMP190
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونسروو و پیزوعملگر سروو
عملگر نانوفوکوس پیزو عملگر نانوفوکوس پیزو

عملگر نانوفوکوس پیزو

مدل

: NF080
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونسروو و پیزوعملگر پیزو
عملگر کنترل زاویه ای پیزو عملگر کنترل زاویه ای پیزو

عملگر کنترل زاویه ای پیزو

مدل

: دو محوره- دو میلی رادیان
مکانیک و مکاترونیکرباتیک، هدایت از راه دور، اتوماسیونسروو و پیزوعملگر پیزو