آزمون قطعات الکتریکی و غیر مکانیکی خودرو

تستر هیدرواستاتیک تستر هیدرواستاتیک

تستر هیدرواستاتیک

مدل

: سی ان جی
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)آزمون قطعات الکتریکی و غیر مکانیکی خودرو