دینامومتر ها

دینامومتر ادی کارنت 190 کیلو وات دینامومتر ادی کارنت 190 کیلو وات

دینامومتر ادی کارنت 190 کیلو وات

مدل

: 190 کیلو وات
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)دینامومتر هادینامومتر ادی کارنت
دینامومتر ادی کارنت WE 300 دینامومتر ادی کارنت WE 300

دینامومتر ادی کارنت WE 300

مدل

: WE 300
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)دینامومتر هادینامومتر ادی کارنت
دینامومتر ادی کارنت WE 400 دینامومتر ادی کارنت WE 400

دینامومتر ادی کارنت WE 400

مدل

: WE 400
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)دینامومتر هادینامومتر ادی کارنت
دینامومتر ادی کارنت WE 650 دینامومتر ادی کارنت WE 650

دینامومتر ادی کارنت WE 650

مدل

: WE 650
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)دینامومتر هادینامومتر ادی کارنت
دینامومتر ادی کارنت WE540 دینامومتر ادی کارنت WE540

دینامومتر ادی کارنت WE540

مدل

: WE 540
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)دینامومتر هادینامومتر ادی کارنت
دینامومتر بدون محور - ترمز آبی- 13 اینچی دینامومتر بدون محور - ترمز آبی- 13 اینچی

دینامومتر بدون محور - ترمز آبی- 13 اینچی

مدل

: هیدرولیکی 13 اینچی
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)دینامومتر هادینامومتر ترمز آبی
دینامومتر بدون محور - ترمز آبی- 7 اینچی دینامومتر بدون محور - ترمز آبی- 7 اینچی

دینامومتر بدون محور - ترمز آبی- 7 اینچی

مدل

: هیدرولیکی 7 اینچی
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)دینامومتر هادینامومتر ترمز آبی
دینامومتر هیدرولیکی H 1200 دینامومتر هیدرولیکی H 1200

دینامومتر هیدرولیکی H 1200

مدل

: H 1200
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)دینامومتر هادینامومتر هیدرولیکی
دینامومتر هیدرولیکی H 400 دینامومتر هیدرولیکی H 400

دینامومتر هیدرولیکی H 400

مدل

: H400
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)دینامومتر هادینامومتر هیدرولیکی
دینامومتر هیدرولیکی H 700 دینامومتر هیدرولیکی H 700

دینامومتر هیدرولیکی H 700

مدل

: H 700
مکانیک و مکاترونیکخودرو (ماژول و قطعات)دینامومتر هادینامومتر هیدرولیکی