فلوم های تحقیقاتی

فلوم ویژه تست جریانهای فوق بحرانی فلوم ویژه تست جریانهای فوق بحرانی

فلوم ویژه تست جریانهای فوق بحرانی

مدل

: SME65
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتفلوم های تحقیقاتیفلوم جریان بحرانی و فوق بحرانی
کانال 5.5 متری کانال 5.5 متری

کانال 5.5 متری

مدل

: FM16
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتفلوم های تحقیقاتیفلوم آموزشی و تحقیقاتی
کانال روباز کانال روباز

کانال روباز

مدل

: RF 028
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتفلوم های تحقیقاتیفلوم شیب پذیر چند منظوره
‫فلوم تحقیقاتی پیچانرودی ( دو قوسی ) ‫فلوم تحقیقاتی پیچانرودی ( دو قوسی )

‫فلوم تحقیقاتی پیچانرودی ( دو قوسی )

مدل

: MRF-2
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتفلوم های تحقیقاتیفلوم آموزشی و تحقیقاتی