هیدرولیک و هیدرولوژی

دستگاه مطالعه هیدرولوژی دستگاه مطالعه هیدرولوژی

دستگاه مطالعه هیدرولوژی

مدل

: RY 262
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتهیدرولیک و هیدرولوژیمطالعه هیدرولوژی
سیستم اندازه گیری توزیع فشار سی و دو کاناله در تونل باد سیستم اندازه گیری توزیع فشار سی و دو کاناله در تونل باد

سیستم اندازه گیری توزیع فشار سی و دو کاناله در تونل باد

مدل

: RW 130
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتهیدرولیک و هیدرولوژیکنترل و تنظیم کننده فشار و توزیع فشار
سیستم اندازه گیری توزیع فشار شانزده کاناله در تونل باد سیستم اندازه گیری توزیع فشار شانزده کاناله در تونل باد

سیستم اندازه گیری توزیع فشار شانزده کاناله در تونل باد

مدل

: RW 129
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتهیدرولیک و هیدرولوژیکنترل و تنظیم کننده فشار و توزیع فشار
ضربه جت آب ضربه جت آب

ضربه جت آب

مدل

: FM14
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات سیالاتهیدرولیک و هیدرولوژیآزمون ضربه جت آب (واترجت)