مجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکی

گوشی پزشکی هوشمند آموزشی با قابلیت تولید صداهای قلبی و ریوی گوشی پزشکی هوشمند آموزشی با قابلیت تولید صداهای قلبی و ریوی

گوشی پزشکی هوشمند آموزشی با قابلیت تولید صداهای قلبی و ریوی

مدل

: NS1-Se
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاه های پزشکی
کیت آموزش مهارت های پزشکی کهکشان کیت آموزش مهارت های پزشکی کهکشان

کیت آموزش مهارت های پزشکی کهکشان

مدل

: ک-پ-1
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
کیت زمین شناسی کهکشان کیت زمین شناسی کهکشان

کیت زمین شناسی کهکشان

مدل

: ک-ز-2
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
کیت زیست شناسی کهکشان کیت زیست شناسی کهکشان

کیت زیست شناسی کهکشان

مدل

: ک-ز-1
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
کیت شیمی‌دان حرفه‌ای کهکشان کیت شیمی‌دان حرفه‌ای کهکشان

کیت شیمی‌دان حرفه‌ای کهکشان

مدل

: ک-ش-1
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
کیت شیمی‌دان شگفت انگیز کهکشان کیت شیمی‌دان شگفت انگیز کهکشان

کیت شیمی‌دان شگفت انگیز کهکشان

مدل

: ک-ش-2
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
کیت وسایل آزمایشگاهی شماره 3 کیت وسایل آزمایشگاهی شماره 3

کیت وسایل آزمایشگاهی شماره 3

مدل

: ک-12
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی