مجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکی

مولاژ آموزش تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال و اپیدورال مولاژ آموزش تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال و اپیدورال

مولاژ آموزش تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال و اپیدورال

مدل

: ال پی مدل (اپیدورال)
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمدل ها و مولاژهای پزشکی و زیست
مولاژ آموزش تزریقات وریدی و نمونه گیری خون مولاژ آموزش تزریقات وریدی و نمونه گیری خون

مولاژ آموزش تزریقات وریدی و نمونه گیری خون

مدل

: آی وی مدل
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمدل ها و مولاژهای پزشکی و زیست
مولاژ دندان مصنوعی پالپ دار مولاژ دندان مصنوعی پالپ دار

مولاژ دندان مصنوعی پالپ دار

مدل

: -
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمدل و مولاژ دهان و دندان