مجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکی

مانکن شبیه‌ساز کلینیکی صداهای قفسه سینه مانکن شبیه‌ساز کلینیکی صداهای قفسه سینه

مانکن شبیه‌ساز کلینیکی صداهای قفسه سینه

مدل

: TS-BS1
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمدل ها و مولاژهای پزشکی و زیست
مجموعه آزمایشگاهی گسترده کویترون مجموعه آزمایشگاهی گسترده کویترون

مجموعه آزمایشگاهی گسترده کویترون

مدل

: ZTPC03
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاه های پزشکی