وسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانی

شبیه ساز جراحی رباتیک سینا شبیه ساز جراحی رباتیک سینا

شبیه ساز جراحی رباتیک سینا

مدل

: مدل الحاقی پایه
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز جراحی و جراحی کم تهاجمی
شبیه ساز جراحی رباتیک سینا شبیه ساز جراحی رباتیک سینا

شبیه ساز جراحی رباتیک سینا

مدل

: مستقل پایه
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز جراحی و جراحی کم تهاجمی
شبیه ساز جراحی لاپاروسکوپی سینا شبیه ساز جراحی لاپاروسکوپی سینا

شبیه ساز جراحی لاپاروسکوپی سینا

مدل

: پیشرفته
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز لاپاروسکوپی
شبیه ساز جراحی لاپاروسکوپی سینا شبیه ساز جراحی لاپاروسکوپی سینا

شبیه ساز جراحی لاپاروسکوپی سینا

مدل

: پایه
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز لاپاروسکوپی
طیف سنج جذبی ترکیبی UV-Visible-NIR  --- اسپکترومتر جذبی ترکیبی UV-Visible-NIR طیف سنج جذبی ترکیبی UV-Visible-NIR  --- اسپکترومتر جذبی ترکیبی UV-Visible-NIR

طیف سنج جذبی ترکیبی UV-Visible-NIR --- اسپکترومتر جذبی ترکیبی UV-Visible-NIR

مدل

: طیف سنج جذبی پرتابل فرابنفش مرئی مادون قرمز
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزار تحریک عصبی فیزیولوژیکی
فلوویژن فلوویژن

فلوویژن

مدل

: پلانار
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاه داروسازی
مانکن شبیه‌ساز کلینیکی صداهای قفسه سینه مانکن شبیه‌ساز کلینیکی صداهای قفسه سینه

مانکن شبیه‌ساز کلینیکی صداهای قفسه سینه

مدل

: TS-BS1
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمدل ها و مولاژهای پزشکی و زیست
مجموعه آزمایشگاهی گسترده کویترون مجموعه آزمایشگاهی گسترده کویترون

مجموعه آزمایشگاهی گسترده کویترون

مدل

: ZTPC03
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاه های پزشکی