وسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانی

توالی یاب ان جی اس توالی یاب ان جی اس

توالی یاب ان جی اس

مدل

: V1.0
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
دستگاه استخراج اسید نوکلئیک دستگاه استخراج اسید نوکلئیک

دستگاه استخراج اسید نوکلئیک

مدل

: DBEXM110
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاه های پزشکی
دستگاه تشخیص مارجین سرطانی دستگاه تشخیص مارجین سرطانی

دستگاه تشخیص مارجین سرطانی

مدل

: SG1
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریآموزشی تشخیص سرطان
دستگاه منیفولد هوشمند اکسیمپا دستگاه منیفولد هوشمند اکسیمپا

دستگاه منیفولد هوشمند اکسیمپا

مدل

: G2L3000
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزارهای سنجش و تربیت بدنی
سامانه میکروسکوپ مجازی مبتنی بر لام مجازی سامانه میکروسکوپ مجازی مبتنی بر لام مجازی

سامانه میکروسکوپ مجازی مبتنی بر لام مجازی

مدل

: V1.3.3
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیمجموعه مولاژ، مدل، فانتوم زیست فناوری و پزشکیمجموعه آزمایشگاهی علوم زیستی
سامانه یکپارچه سازی مدیریت تصاویر پزشکی مبتنی بر فرامین صوتی و حرکتی(دستیار هوشمند جراح) سامانه یکپارچه سازی مدیریت تصاویر پزشکی مبتنی بر فرامین صوتی و حرکتی(دستیار هوشمند جراح)

سامانه یکپارچه سازی مدیریت تصاویر پزشکی مبتنی بر فرامین صوتی و حرکتی(دستیار هوشمند جراح)

مدل

: D119s
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانینرم افزارهای پزشکی، تشخیصی و درمانینرم افزارهای سنجش و تربیت بدنینرم افزار آنالیز بدن و حرکت
سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تخلیه مایع آسیت سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تخلیه مایع آسیت

سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تخلیه مایع آسیت

مدل

: مدسیم چهار
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز و واقعیت مجازی تزریق
سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال

سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای تزریقات نخاعی و بیحسی اسپاینال

مدل

: مدسیم سه
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز و واقعیت مجازی تزریق
سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای جراحی لاپاراسکوپی حاملگی خارج از رحم سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای جراحی لاپاراسکوپی حاملگی خارج از رحم

سیستم آموزشی مبتنی بر واقعیت مجازی برای جراحی لاپاراسکوپی حاملگی خارج از رحم

مدل

: لپسیم پنج
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیشبیه ساز جراحی، تشخیص، مراقبت و تصویربرداریشبیه ساز لاپاروسکوپی