لیزر و پلاسماهای پزشکی

پلاسمای قوسی خزنده پلاسمای قوسی خزنده

پلاسمای قوسی خزنده

مدل

: Plasmatech-18A
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
پلاسمای گلاید آرک پلاسمای گلاید آرک

پلاسمای گلاید آرک

مدل

: GAP-300
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
پلاسمای گلاید آرک پلاسمای گلاید آرک

پلاسمای گلاید آرک

مدل

: GAP-500
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
دستگاه جت پلاسمای اتمسفری دستگاه جت پلاسمای اتمسفری

دستگاه جت پلاسمای اتمسفری

مدل

: ACPJ-16A
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
دستگاه جت پلاسمای اتمسفری دستگاه جت پلاسمای اتمسفری

دستگاه جت پلاسمای اتمسفری

مدل

: ACPJ-16AR
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
راکتور پلاسما شناور راکتور پلاسما شناور

راکتور پلاسما شناور

مدل

: PR97-1
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
راکتور تخلیه سد دی الکتریک راکتور تخلیه سد دی الکتریک

راکتور تخلیه سد دی الکتریک

مدل

: DBD-2R
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
مشعل DBD مشعل DBD

مشعل DBD

مدل

: Plasma Torch AT-200
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
مولد پلاسمای اتمسفری DBD مولد پلاسمای اتمسفری DBD

مولد پلاسمای اتمسفری DBD

مدل

: DBD01BF
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی