لیزر و پلاسماهای پزشکی

راکتور پلاسما شناور راکتور پلاسما شناور

راکتور پلاسما شناور

مدل

: PR97-1
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
مولد پلاسمای اتمسفری DBD مولد پلاسمای اتمسفری DBD

مولد پلاسمای اتمسفری DBD

مدل

: DBD01BF
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
مولد پلاسمای اتمسفری کرونا مولد پلاسمای اتمسفری کرونا

مولد پلاسمای اتمسفری کرونا

مدل

: ACPG06BF
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی
نیتروژن یونایزر نیتروژن یونایزر

نیتروژن یونایزر

مدل

: ATSNI-100
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیلیزر و پلاسماهای پزشکیپلاسمای سرد پزشکی