اسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدن

گیت تایمر گیت تایمر

گیت تایمر

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتاسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدنپاور و گیت تایمر