اسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدن

سنجش زمان واکنش اندام تحتانی(رزمی) سنجش زمان واکنش اندام تحتانی(رزمی)

سنجش زمان واکنش اندام تحتانی(رزمی)

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتاسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدنسنجشگر حرکت و شتاب
سنجش زمان واکنش دست سنجش زمان واکنش دست

سنجش زمان واکنش دست

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتاسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدنزمان سنج واکنش دست و پا
سیستم آنالیز حرکت انسان مبتنی بر سنسورهای IMU سیستم آنالیز حرکت انسان مبتنی بر سنسورهای IMU

سیستم آنالیز حرکت انسان مبتنی بر سنسورهای IMU

مدل

: BSN IMU Mocap- OPWS - E8
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتاسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدنسنجشگر حرکت و شتاب
عکس العمل زمان واکنش عکس العمل زمان واکنش

عکس العمل زمان واکنش

مدل

: Reaction Time
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتاسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدنزمان سنج واکنش دست و پا
نرم افزار سنجش و ارزیابی آمادگی جسمانی آکادمی ملی المپیک نرم افزار سنجش و ارزیابی آمادگی جسمانی آکادمی ملی المپیک

نرم افزار سنجش و ارزیابی آمادگی جسمانی آکادمی ملی المپیک

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتاسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدنآنالیز و استعدادیابی ورزشی
گیت تایمر گیت تایمر

گیت تایمر

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتاسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدنپاور و گیت تایمر