تجهیزات پزشکی و سلامت

استقامت در سرعت 10 در 20 متر استقامت در سرعت 10 در 20 متر

استقامت در سرعت 10 در 20 متر

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتاسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدنآزمون استقامت در سرعت
اسکنر سه بعدی پا اسکنر سه بعدی پا

اسکنر سه بعدی پا

مدل

: PT-3DScan FC6
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیارتوپدی، استخوان، مفاصلاسکنر سه بعدی پا
اسکنر سه بعدی بدن اسکنر سه بعدی بدن

اسکنر سه بعدی بدن

مدل

: PT-3DFit
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتاسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدنروبشگر (اسکنر) بدن
اسکنر سه بعدی بدن اسکنر سه بعدی بدن

اسکنر سه بعدی بدن

مدل

: dsi
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتاسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدنروبشگر (اسکنر) بدن
اسکنر سه بعدی کف پا اسکنر سه بعدی کف پا

اسکنر سه بعدی کف پا

مدل

: PT-3dPlantar FC2
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیارتوپدی، استخوان، مفاصلاسکنر کف پا پودوسکوپ فلئورسنت
اسکنر فشار آنالیز گیت اسکنر فشار آنالیز گیت

اسکنر فشار آنالیز گیت

مدل

: PT-GaitAnalyzer
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیارتوپدی، استخوان، مفاصلاندازه گیری پخش فشار پا
اسکنر فشار کف پا (دستگاه اندازه گیری توزیع فشار کف پا) اسکنر فشار کف پا (دستگاه اندازه گیری توزیع فشار کف پا)

اسکنر فشار کف پا (دستگاه اندازه گیری توزیع فشار کف پا)

مدل

: 4452f40
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیارتوپدی، استخوان، مفاصلاسکنر کف پا پودوسکوپ فلئورسنت
اسکنر لام کامل اسکنر لام کامل

اسکنر لام کامل

مدل

: سلنما LS5
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تصویربرداری پزشکی
اسکنر لام کامل اسکنر لام کامل

اسکنر لام کامل

مدل

: سلنما LSO5
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تصویربرداری پزشکی