مجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانی

سیستم آموزشی دوربین مداربسته آنالوگ مقدماتی مانیتوردار سیستم آموزشی دوربین مداربسته آنالوگ مقدماتی مانیتوردار

سیستم آموزشی دوربین مداربسته آنالوگ مقدماتی مانیتوردار

مدل

: SA-ANM
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی دوربین مداربسته
سیستم آموزشی دوربین مداربسته آنالوگ و دیجیتال پیشرفته مانیتوردار سیستم آموزشی دوربین مداربسته آنالوگ و دیجیتال پیشرفته مانیتوردار

سیستم آموزشی دوربین مداربسته آنالوگ و دیجیتال پیشرفته مانیتوردار

مدل

: SA-AN&IP+
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی دوربین مداربسته
سیستم آموزشی دوربین مداربسته آنالوگ و دیجیتال تکمیلی مانیتوردار سیستم آموزشی دوربین مداربسته آنالوگ و دیجیتال تکمیلی مانیتوردار

سیستم آموزشی دوربین مداربسته آنالوگ و دیجیتال تکمیلی مانیتوردار

مدل

: SA-AN&IP
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی دوربین مداربسته
سیستم آموزشی دوربین مداربسته دیجیتال بدون مانیتور سیستم آموزشی دوربین مداربسته دیجیتال بدون مانیتور

سیستم آموزشی دوربین مداربسته دیجیتال بدون مانیتور

مدل

: SA-IP
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی دوربین مداربسته
سیستم آموزشی دوربین مداربسته دیجیتال مقدماتی مانیتوردار سیستم آموزشی دوربین مداربسته دیجیتال مقدماتی مانیتوردار

سیستم آموزشی دوربین مداربسته دیجیتال مقدماتی مانیتوردار

مدل

: SA-IPM
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی دوربین مداربسته
سیستم آموزشی گسترده آبسردکن سیستم آموزشی گسترده آبسردکن

سیستم آموزشی گسترده آبسردکن

مدل

: BM-WWC
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی تاسیسات، پمپ، رادیاتور و سیتم گرمایشی ساختمان
سیستم آموزشی گسترده آبگرمکن دیواری سیستم آموزشی گسترده آبگرمکن دیواری

سیستم آموزشی گسترده آبگرمکن دیواری

مدل

: BM-WWH
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی تاسیسات، پمپ، رادیاتور و سیتم گرمایشی ساختمان
سیستم آموزشی گسترده پکیج و رادیاتور سیستم آموزشی گسترده پکیج و رادیاتور

سیستم آموزشی گسترده پکیج و رادیاتور

مدل

: BM-RP
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیمجموعه آموزشی تاسیسات، پمپ، رادیاتور و سیتم گرمایشی ساختمان
سیستم آموزشی گسترده تلفن ثابت سیستم آموزشی گسترده تلفن ثابت

سیستم آموزشی گسترده تلفن ثابت

مدل

: SA-PHONE FIXED
کیت، نرم افزار و آزمایشگاه آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمجموعه آزمون و سامانه آموزشی لوازم خانگی، برقی، ساختمانیسیستم آموزشی مدار گسترده تلفن ثابت